Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1.

Název

Obec Lanžov

2.

Důvod a způsob založení

Obec  vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3.

Organizační struktura

Organizační struktura:

 • Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

 Organizace zřizované obcí:

 • Mateřská škola Lanžov

4.

Kontaktní informace

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Obecní úřad

.

5.

Bankovní spojeni

 • Česká spořitelna a.s., Dvůr Králové n/L - ú. č.: 3237254379/0800
 • Česká národní banka, Hradec Králové - ú. č.: 94-4416601/0710

6.

00580198

7.

DIČ

CZ00580198 – neplátce DPH

8.

 

Dokumenty

 

9.

Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec povinná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.
a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.
b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnění žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží, bude žádost odmítnuta.

 

Způsob podání žádostí:
a) ústně na Obecním úřadě v Lanžově v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu (vzor s žádostí si můžete stáhnout zde):

Obecní úřad Lanžov
Lanžov čp.2
Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01


c) elektronicky na email lanzov@volny.cz nebo pomocí formuláře v záložce Elektronická podatelna

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci Organizační struktura  nebo použít již připravený formulář.

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci Organizační struktura.

12.

Formuláře

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete na www.formulare-ke-stazeni.cz

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

V případě, že ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na následujících odkazech případně na portálu Ministerstva vnitra - www.mvcr.cz, nebo na stránkách pověřeného úřadu Dvůr Králové nad Labem - www.mudk.cz

 • Vydání cestovních dokladů
 • Hlášení trvalého pobytu
 • Postup občana u kterého vznikl požár
 • Uzavření manželství
 • Vyhledání matričních údajů
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • Co dělat při odcizení mobilního telefonu
 • Vydání občanského průkazu
 • Ověření podpisu
 • Petice
 • Přidělení rodného čísla
 • Udělení státního občanství
 • Podání trestního oznámení
 • Zbraně a zbrojní průkaz

14.

Nejdůležitější předpisy

Obecní vyhlášky

 • Obecní vyhlášky ke stažení zde

Zákony České republiky:
(odkaz na Portál veřejné správy)

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad

16.

Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17.

Výroční zpráva

Výroční zprávy jsou umístěny zde.

 

TOPlist